Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Metalkov MB s.r.o., se sídlem Dopravní 127, Moravské Budějovice, PSČ 676 02, IČ: 25507770 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28550 (dále jen „prodávající“) a kupujícího (dále jen „kupující“) vyplývající z kupní smlouvy. Kupní smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky. Přímé smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím má přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami a ceníkem prodávajícího.

Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu zákona č.89/2021 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“), řídí se právní vztahy smluvních stran těmito podmínkami výslovně neupravené občanským zákoníkem.

II.

Zpracování osobních údajů - souhlas

Kupující v souvislosti s uzavíráním a plněním kupní smlouvy poskytuje prodávajícímu dobrovolně své osobní údaje, a to v rozsahu potřebném k řádnému plnění smlouvy (včetně vystavení daňového dokladu, k případnému dodání zboží). Rozsah poskytovaných údajů je zřejmý z ustanovení čl. III. odst. 5 těchto všeobecných obchodních podmínek, případně z formuláře internetového obchodu. Prodávající bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a údaje zabezpečí proti zneužití.

Prodávající veškeré údaje získané od kupujícího užívá (zpracovává) výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu nutném pro řádné doručení zboží.

Prodávající jako správce tímto informuje kupujícího jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) tj. zejména o tom,že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt má právo na přístup k nim, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady jakož i využití dalších práv vyplývajících z tohoto zákona.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodávající uzavírá kupní smlouvu za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách a zboží dodává za ceny uvedené v ceníku prodávajícího, který je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího www.metalkovmb.cz.v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající tedy v případě, že se rozhodne přijmout objednávku (návrh) kupujícího, uzavře kupní smlouvu a zboží dodá za cenu platnou v době odeslání objednávky kupujícím. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy pouze v termínu uvedeném u dané akce či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Prodávající ceník průběžně aktualizuje v závislosti na cenách svých dodavatelů a vývoji kurzu české měny vůči zahraničním měnám.

Označení a charakteristiky zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího.

Kupující vznáší požadavek na dodání zboží podáním objednávky prodávajícímu. Objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy, objednávkou je kupující vázán. Objednávku lze učinit některým z dále uvedených způsobů:

osobně– v provozovně prodávajícího na adrese Metalkov MB s.r.o., Dopravní 127, Moravské Budějovice 676 02 (dále jen „provozovna prodávajícího“),

písemně– zasláním objednávky na adresu provozovny prodávajícího,

e-mailem– zasláním objednávky na e-mailovou adresu prodávajícího info@metalkovmb.cz ,

telefonicky– na telefonním čísle +420 568 420 656,  

prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím.

V objednávce (zejména u objednávek dle ustanovení odst. 2 písm. b), c), d) tohoto článku) je kupující povinen uvést údaje a skutečnosti potřebné k uzavření kupní smlouvy včetně úplných a pravdivých údajů o své osobě, a to alespoň v následujícím rozsahu:

- obchodní firmu a sídlo kupujícího, případně jméno, příjmení a bydliště/místo podnikání,

- telefonický kontakt,

- IČO,

- kód a název zboží dle ceníku prodávajícího,

- jednotkovou cenu zboží a jeho množství,

- podpis osoby oprávněné objednávat zboží a razítko kupujícího, pokud je používá.

K objednávce může kupující využít objednávkový formulář dostupný na internetových stránkách prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že uvedením nepravdivých údajů může způsobit prodávajícímu škodu, kterou je prodávající oprávněn vymáhat soudní cestou.

Je-li v objednávce uvedeno identifikační číslo kupujícího, platí, že kupující je podnikatelem a zboží objednává v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud tomu tak není, je kupující povinen prodávajícího na toto upozornit nejpozději při dodání zboží, jinak kupující odpovídá prodávajícímu za škodu.

Kupující je před uzavřením kupní smlouvy prodávajícím dostatečně upozorněn na tyto všeobecné obchodní podmínky, na jejich závaznost pro uzavíranou smlouvu a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající kupujícího zpravidla vyrozumí, že mu byla doručena objednávka. Toto vyrozumění není přijetím návrhu (objednávky).

Prodávající není povinen návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku) přijmout.

Pokud prodávající přijme návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy (objednávku), zašle kupujícímu potvrzení o přijetí návrhu. V případě nepřijetí nabídky prodávající kupujícího zpravidla kontaktuje a sdělí mu důvody svého postupu, případně s ním dohodne další postup tak, aby požadavky kupujícího mohly být naplněny.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že má vůči kupujícímu neuhrazenou splatnou pohledávku.

IV.

Internetový obchod

Tento článek upravuje postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím.

Při provádění objednávky prostřednictvím internetového obchodu vybere kupující zboží z nabídky prodávajícího, přičemž má možnost seznámit se s jeho vlastnostmi a technickými parametry a určí množství zboží. Při výběru zboží se kupujícímu vždy zobrazí též jednotková cena zboží podle platného ceníku prodávajícího s uvedením ceny s DPH i celkové ceny včetně všech daní a poplatků.

Dále kupující zvolí způsob platby a případně též způsob odběru/dopravy zboží a další podrobnosti.

Podmínkou platnosti objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu je řádné a pravdivé vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Dříve než kupující definitivně odešle objednávku, bude mít možnost celou objednávku a všechny zadané údaje zkontrolovat a případné chyby opravit. Mezi údaji v objednávce bude uvedeno zejména objednané zboží (druh a množství), jednotková cena a kupní cena objednaného zboží včetně všech daní a poplatků.

Před odesláním objednávky se kupující seznámí s všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a zaškrtnutím  příslušného políčka potvrdí, že tak učinil.

Odesláním objednávky je kupující touto objednávkou vázán, souhlasí s kupní cenou a se všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.

Prodávající kupujícího vyrozumí, že mu byla doručena objednávka (a to zpravidla automaticky vygenerovaným e-mailem). Toto vyrozumění není samo o sobě přijetím návrhu (objednávky). Prodávající není povinen objednávku přijmout. Pokud prodávající přijme objednávku, zašle o tom kupujícímu potvrzení. Teprve doručením tohoto potvrzení kupujícímu je kupní smlouva uzavřena. Prodávající může jediným e-mailem kupujícího vyrozumět o doručení objednávky i potvrdit její přijetí.


V.

Spotřebitelé

V tomto článku, který se vztahuje na kupující- spotřebitele, prodávající zejména plní svoji informační povinnost vůči spotřebitelům.

Pokud je kupující spotřebitelem ve smyslu ObčZ ak uzavření kupní smlouvy došlo při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, a to ve vlastním zájmu prokazatelným způsobem (nejlépe písemně na adresu sídla prodávajícího). V takovém případě je kupující povinen zboží vrátit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů po odeslání oznámení o odstoupení, a to nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu, s veškerým příslušenstvím a na své náklady. V případě, že kupující platně odstoupí od smlouvy, je prodávající povinen vrátit mu kupní cenu do 30dnů od odstoupení. Prodávající může vůči kupujícímu požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je též oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty došlo poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v kompletním stavu.

Prodávající nemůže odstoupit podle předcházejícího odstavce od smluv:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

na dodávku novin, periodik a časopisů,

spočívajících ve hře nebo loterii.

Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu ObčZ, hradí v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání a plnění kupní smlouvy pouze poplatky za připojení k internetu či za použití telefonu svému poskytovateli těchto služeb.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem řádného splnění po dobu 5-ti let a není přístupná třetím osobám.

Informace o (technických) krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto všeobecných obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán, jakož i ze samotného procesu objednávání v internetovém obchodě. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky celou objednávku zkontrolovat a opravit případné chyby.

Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího, takže je umožněna jejich archivace a reprodukce.

VI.

Dodání zboží a dodací lhůty

Není-li dohodnuto jinak, je místem dodání zboží udaná adresa doručení .

Není-li doba dodání zboží smluvena, je prodávající povinen bez vyzvání kupujícího dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu dodání. Má-li být kupní cena nebo její část zaplacena před dodáním zboží, běží lhůta uvedená v předcházející větě ode dne následujícího po úhradě kupní ceny (včetně nákladů na dopravu) nebo její části. Obvyklé dodací lhůty jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího.

Při dodání zboží je kupující, který není spotřebitelem, povinen přezkoumat, zda nedošlo k poškození obalu zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený) a zda bylo dodáno správné množství zboží. V případě zjištění nedostatků je povinen s dopravcem sepsat protokol o poškození. Kupující, který není spotřebitelem, je dále povinen překontrolovat přítomnost zjevných vad zboží a jejich zjištění uvést ve stejnopisu dodacího listu, který se vrací kupujícímu, případně o nich kupujícího bezodkladně vyrozumět jiným prokazatelným způsobem. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno postupovat obdobně, aby předešel možným sporům.

Kupující je povinen přijmout i částečné plnění ze strany prodávajícího.

Pravidla užívání zboží jsou zásadně poskytována při dodání zboží (návod k použití apod.), dále jsou dostupná na internetových stránkách prodávajícího, případně výrobců zboží. 

VII.

Platební podmínky

Ceny uváděné v ceníku prodávajícího i ceny zobrazené v internetovém obchodě nezahrnují náklady na dopravu zboží do místa dodání sjednaného v kupní smlouvě.

Pokud si kupující zboží nevyzvedne osobně v provozovně prodávajícího, ale požaduje jeho dodání do jiného místa, zvyšuje se kupní cena o náklady na dopravu zboží ve výši podle podmínek (ceníku) provozovatele příslušného způsobu dopravy v době přijetí objednávky prodávajícím. O výši dopravného bude zákazník informován. V případě objednávek prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se kupujícímu zobrazí v objednávce před jejím odesláním též náklady za dopravu. S ohledem na povahu dodávaného zboží případně s ohledem na rozsah objednávky může dojít k situaci, že náklady za dopravu zobrazené v objednávce neodpovídají skutečným nákladům na dopravu.V takovém případě prodávající kupujícího po obdržení objednávky kontaktuje a  dohodne s ním změnu objednávky týkající se nákladů na dopravu.V případě souhlasu kupujícího prodávající potvrdí kupujícímu, že jeho objednávku přijímá včetně změny týkající se nákladů na dopravu. V potvrzení bude uvedena též celková výše nákladů na dopravu.

Sjednává se výhrada vlastnictví - kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po jeho převzetí a úplném uhrazení kupní ceny včetně nákladů na dopravu.

V případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo jakékoliv její části je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti kupujícího sankcionovaným smluvní pokutou. Prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

VIII.

Záruční doba a reklamace

Záruku na zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční doba.

Záruka se nevztahuje zejména na vady, které byly způsobeny neodborným, nevhodným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v nevhodných podmínkách nebo v rozporu s jeho účelem či návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů, nebo na další vady, pokud tak stanoví zákon. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace prokázat původ zboží.

IX.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1. 2020

V případě, že jedno nebo více těchto všeobecných obchodních podmínek bude považováno za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, nebude se taková neplatnost, nezákonnost nebo nevynutitelnost dotýkat jejich ostatních ustanovení, která budou vykládána tak, jako kdyby neplatná, nezákonná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala, a tak, aby byl zachován jejich smysl a principy. V takovém případě se smluvní strany zavazují v rámci jejich právního vztahu vadné ustanovení neodkladně nahradit ustanovením platným a vynutitelným, a to tak, aby byl co nejlépe zachován smysl a význam původního ustanovení.

Metalkov MB s.r.o.